Wiki Dragons of Atlantis
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|Alliance
|-
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|Sanctuaire
|-
| style="text-align:center;"|Esc / Echap